Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Komunikaty, Ogłoszenia
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/ 2023 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

e08

1. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.


2. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.
4. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
5. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
6. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
7. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
8. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
9. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane  w komunikacie o dostosowaniach.

 

Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

1) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

2) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej 

3) potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
2) słabowidzących
3) niewidomych
4) słabosłyszących i niesłyszących
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
6) z afazją
7) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
8) którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
9) obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
10) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
11) z zaburzeniem widzenia barw.

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków

dydaktycznych.

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się5, w tym z: dysleksją, dysgrafią
dysortografią, dyskalkulią
6) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów

Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt.4, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r.
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt.5, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbędzie się w maju.

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w późniejszym terminie - w czerwcu.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

W lipcu każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

 

Szczegółowe informacje są dostęone na stronie internetowej OKE w Krakowie:

http://www.oke.krakow.pl  w zakładce: Egzamin ósmoklasisty.

 

Przypominamy, że od października proponujemy uczniom dodatkowe zajęcia

przed egzaminem końcowym – grafik zostanie podany uczniom i rodzicom.

 

MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY DLA SZKÓŁ „SEGREGUJĘ, BO WARTO... DLA OCHRONY KLIMATU!”

644834b7 5bdc 444d adf4 73d398f5f068

Zapraszamy wszystkich do VI edycji konkursu „Segreguję, bo warto …dla ochrony klimatu!”

pod patronatem Pana Konrada Fijołka Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Zachęcamy do gromadzenia makulatury i plastiku.

 

Makulaturę i plastik można przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-10:00.

W holu naszej szkoły będzie specjalny wózek przy kantorku pań sprzątających.

 

Akcja trwa od 26 września do 18 października.

 

„ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – PILOTAŻ”

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

bierze udział w projekcie

„Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”

 logo aspe

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

 W szkole zatrudniono pięciu asystentów, którzy pomagają dzieciom w codziennym funkcjonowaniu w szkole, wspierają uczniów i asystują im w wykonywaniu czynności, których nie mogą wykonać samodzielnie oraz monitorują aktywność dziecka w obszarach objętych wsparciem.

 W zakresie udzielanej przez ASPE pomocy asystenci współpracują z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami pracującymi w szkole oraz rodziną ucznia.

ZAGŁOSUJ Z NAMI !

Od 5 września do 7 października 2022 roku trwa głosowanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego  2023.

Zachęcamy do głosowania na projekt Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory - Kategoria I Projekt 11.

RBO 2023

 TDTS logo              promocja_zdrowia      ASPE_logo.jpgtekst_efs1euro_efs2       

LP IX 2022

logo_SzBlogi.png

logo szkola bez przemocy