Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - Komunikaty, Ogłoszenia
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

9 CZERWCA - DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 Informujemy, że  9 czerwca 2023 r. (piątek) jest w naszej szkole dniem dyrektorskim - dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia w tym dniu (09.06.br.) potrzebującym uczniom opiekę świetlicową i obiad.

Prosimy przekazać wychowawcy klasy, czy dziecko będzie tego dnia korzystało z opieki w szkolnej świetlicy i/ lub z wyżywienia w szkolnej stołówce. Informację należy przekazać do poniedziałku 5 czerwca. 

 

ZAPISY UCZNIÓW CHĘTNYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU SZK. 2023/ 2024

KOMUNIKAT

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie informuje rodziców/ opiekunów,

od dnia 01-06-2023 r.

będzie prowadzić zapisy uczniów chętnych do korzystania ze Świetlicy oraz Stołówki Szkolnej

w roku szkolnym 2023/2024.

Podania (karty zgłoszenia) można pobrać  →TUTAJ.

Uzupełnione arkusze z aktualnymi danymi należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2023 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/ 2023 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

e08

1. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.


2. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.
4. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
5. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
6. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
7. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
8. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
9. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane  w komunikacie o dostosowaniach.

 

Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

1) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

2) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej 

3) potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
2) słabowidzących
3) niewidomych
4) słabosłyszących i niesłyszących
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
6) z afazją
7) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
8) którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
9) obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
10) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
11) z zaburzeniem widzenia barw.

 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków

dydaktycznych.

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się5, w tym z: dysleksją, dysgrafią
dysortografią, dyskalkulią
6) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów

Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt.4, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r.
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt.5, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbędzie się w maju.

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w późniejszym terminie - w czerwcu.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

W lipcu każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

 

Szczegółowe informacje są dostęone na stronie internetowej OKE w Krakowie:

http://www.oke.krakow.pl  w zakładce: Egzamin ósmoklasisty.

 

Przypominamy, że od października proponujemy uczniom dodatkowe zajęcia

przed egzaminem końcowym – grafik zajęć jest dostępny →TUTAJ.

 

ROWEROWY MAJ

rowerowy maj 2023 plakat m

Więcej na temat akcji można dowiedzieć się →TUTAJ.

Link do oficjalnej strony kampanii znajduje się →TUTAJ.

UCZESTNICZYMY W TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU „PHO3NIX ACTIVE SCHOOL”

Konkurs PAS 2023 Plakat

Konkurs Pho3nix Active School polega na przeprowadzeniu w szkole,

między 15-23 kwietnia 2023 r. sportowych inicjatyw

oraz na przesłaniu video reportażu z przebiegu i realizacji świętowania aktywności fizycznej.

Od 17 do 24 maja 2023 r. odbędzie się głosowanie publiczności i jury na przesłane przez szkoły filmy.

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 16 czerwca 2023 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI PT. „RZESZOWSKIE POMNIKI I RZEŹBY”

 W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 61 prac z 13 rzeszowskich placówek. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, pomysłowość  i  wysiłek włożony w wykonanie prac konkursowych, a opiekunom za wsparcie młodych artystów.

Komisja konkursowa, po burzliwych naradach, postanowiła przyznać 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień.

Wyniki konkursu oraz więcej szczegółowych informacji zamieszczono →TUTAJ.

Wszyscy laureaci konkursu zostaną w najbliższym czasie powiadomieni drogą telefoniczną

o terminie i sposobie odbioru nagród oraz dyplomów.

Tablica konkursowa

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI - HARMONOGRAM

konsultacje 1

 TERMINY KONSULTACJI

- TZW. GODZIN DOSTĘPNOŚCI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyżur dla rodziców:

- każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00

- nauczyciele pełnią dyżur w wyznaczonych salach wg grafiku 

                               Konsultacje dla uczniów: 

- realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych (kółka, warsztaty, konsultacje) 

- 1 godz. w tygodniu (z wyłączeniem tygodnia dyżuru dla rodziców) wg harmonogramu

 

AKTUALNY HARMONORAM KONSULTACJI jest dostępny →TUTAJ.

 TDTS logo              promocja_zdrowia      ASPE_logo.jpgtekst_efs1euro_efs2       

LP IX 2022

logo_SzBlogi.png

logo szkola bez przemocy