Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

e08

1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

 

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a.) w terminie głównym:

- w maju

b.) w terminie dodatkowym:

- w czerwcu.

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a.) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b.) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

a.) język polski

b.) matematykę

c.) język obcy nowożytny.

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

10.Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

11.Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

12.Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13.Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty.  Egzamin odbędzie się w maju.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w późniejszym terminie - w czerwcu.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

Zaświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku uczniów chorych wymagających leków lub specjalistycznego sprzętu) lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r.

 

Wyniki i zaświadczenia.

W lipcu każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnejhttp://www.oke.krakow.pl w zakładce: Egzamin ósmoklasisty.

 

      TDTS logo      promocja_zdrowiaBez przemocyeuro_efs2  logo SKO             
tekst_efs1